Makaleler

Şiddetli Geçimsizlik Nedeni İle Boşanma Davası

Şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma davası, evlilik birliği devam ederken tarafların ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek şekilde temelinden sarsılması halinde kusursuz veya daha az kusurlu eşin diğer eşe açtığı bir çekişmeli boşanma davasının türüdür. Genel olarak evlilik birliğinin temelinden sarsılması veya çekişmeli genel boşanma davası şeklinde adlandırılmaktadır.

Muvazaa ile Mirastan Mal Kaçırma

Muvazaa, tarafların üçüncü kişileri aldatma kastı ile aralarında gerçekteki iradelerine uymayan, görünüş olarak geçerli olmasına rağmen, kendi aralarında hüküm doğurmayan bir sözleşme konusunda anlaşmalarını ifade eden bir kavramdır.

Eşlerin Paylı Mülkiyeti

Taşınır ya da taşınmaz bir eşya üzerinde bu mala ilişkin olarak hak sahibine kullanma, yararlanma ve tasarruf etme yetkisi veren mülkiyet hakkı tek kişi de olabileceği gibi birden fazla kişide de olabilir. Burada eşlerin paylı mülkiyetinden söz edilir.

Bilirkişi

Ceza yargılamasına konu olan uyuşmazlıklara ilişkin meselenin çözümlenmesi uzmanlık, teknik veya özel bilgiyi gerektirdiği hallerde başvurulan usul hukuku kurumuna bilirkişi denir.

Yalan Yere Yemin Suçu

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 275. Maddesinde düzenlenmiş bir husustur. İlgili maddeden bahisle yalan yere yemin suçunun vücut bulabilmesi için, hukuk davalarında eğer davalı veya davacı taraflardan herhangi birisi yalan yere yemin etmesi gerekmektedir.

Gayrimenkul Alımı ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk vatandaşlığı yetkili makama başvurma yoluyla kazanılabilir.

Yabancı Uyruklu Eşten Boşanma

Yabancılık unsuru taşıyan birisiyle evlenen bireylerin boşanmasında da davanın Türkiye’de açılabilmesi mümkün olacaktır.

Konuşmaların Kaydedilmesi

Ceza Muhakemesi Kanunu 135. Maddesi iletişimin tespiti, denetlenmesi ve kayda alınmasını düzenlemektedir.

Reddi Miras

Miras bırakanın ölümü üzerine yasal veya atanmış mirasçıların ölen kişinin her türlü alacak ve borçlarıyla birlikte meydana gelen mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetmesine reddi miras ya da mirasın reddi denir.

Soybağının Reddi

Bir erkekle herhangi bir şekilde soybağı bulunmayan çocuk için soybağının kurulması tanıma yoluyla olur. Ancak bir erkekle soybağı kurulmuş olan çocuğun soybağı ya babalık davası ya da soybağının reddi davasıyla değiştirilebilir.