Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli Evrak Nedir?

Kıymetli evrak, üzerinde yazılı olan hakkın senetten ayrı ileri sürülemediği ve başkalarına devredilmeyen ancak o belgeyle devredilen senetlerdir. İlk unsuru evrak yani senet kağıdı, ikinci unsursa hakkı içermedir. Söz konusu olan hak ise sadece özel hukuku içeren bir haktır.

Kıymetli Evrak Hukuku Avukatı

Antalya kıymetli evrak hukuku avukatı olarak avukatlık büromuzda görev yapan avukatlarımız, kıymetli evrak hukukunu ilgilendiren tüm konularda, müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli Evrak Türleri Nelerdir?

 • Kambiyo senetleri; borç, alacak ya da ödeme ilişkisi yaratan belgelerdir.
 • Poliçe, belirli bir kişi emrine diğer bir kişiye verilen ödeme yetkisini veren senettir. Bu nedenle üç taraflı bir ilişkiyi düzenler. Poliçeyi düzenleyerek ödeme emrini veren kişiye keşideci, poliçeyi alan tarafa muhatap, poliçede belirtilen miktarı tahsil edecek tarafsa lehtar olarak adlandırılır. Keşideci poliçeyi düzenleyerek muhatabın kabulüyle aradan çekilir. Muhatap kendi borcundan poliçede yazan miktarı kendisinin borcu olan lehtara ödemesini ister.

Poliçe

 • Bono, borçlu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen ve belli miktarda paranın belli bir süre sonunda ödeneceğini belirten ticari belgedir. Bono üzerinde düzenlenen alacak verecek ilişkisi “ödeyeceğim” şeklindedir. Borçlu muhatap, alacaklıysa lehtar olarak adlandırılır.
 • Çek, ticaret hukukuna göre düzenlenen bir bankaya yazılış ödeme emri niteliğindeki evraktır. Çeki düzenleyen taraf keşideci, ödeyecek banka şubesi muhatap, çeki elinde bulunduran tarafsa hamil olarak adlandırılır.
 • Menkul kıymetler, yatırıcım aracı olarak kullanılarak elinde bulunduran kişiye alçak hakkı sağlayan belgelerdir. Kambiyo senetlerinden farklı olarak borsada yatırım aracı olarak kullanılırlar. Tahviller, hisse senetleri, ipotekli borç senetleri ve hazine bonoları menkul kıymetlerdir. Bunlar sabit gelirli olabileceği gibi değişken gelirli de olabilir.

Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir. Platon

Aval Nedir?

Aval, kambiyo senetleri özgü olan bir tür kefalettir. Bir tür kefalet olmasına rağmen TBK anlamındaki kefaletle arasında farklar vardır.

 • TTK hükmü gereğince aval ancak ticari senet veya ona eklenen alonj üzerine yazılabilir. Kefalette ise yazılı olması şartı borç senedi üzerine de olabilir ayrı bir belge üzerinde de yer alabilir.
 • Aval verenin sorumluluğu poliçeden doğar, lehine aval verilen kişi kişisel defileri ileri süremez.
 • Aval şekil bakımından asıl borca, maddi yöndense bağımsızdır.
 • Aval verenin sorumluluğu ikincil değil müteselsil bir sorumluluktur. Kefaletteyse temel ilke ilk olarak asıl borçluya gitmektir.
 • Avalistlerin birden fazla olması halinde TBK 591. Maddesi burada uygulanmaz. Aval verdiği kişiye ve diğer avalistlere ait kişisel defileri hamile karşı ileri süremez. Hamile karşı ancak şahsi defileri ileri sürebilir.
 • Aval veren kişi lehine aval verdiği kişiye veya bu kişiden sorumlu olanlara karşı poliçeden bağımsız olarak bir hak elde eder. Kefaletteyse durum bundan farklı olarak asıl borçluya karşı ileri sürülebilen defilerin ödemeyen kefile karşı da ileri sürülebilmesi mümkündür olmayacaktır.

Alonj Nedir?

Çek, bono ve poliçede eğer arka yüzüne yapılacak işlemler için arka yüzde yer kalmamışsa bu halde senede uzunlamasına ekstra eklenecek olan kağıda alonj denir. Alonj üzerinde yapılacak her türlü işlem senedin arkasına yazılmış kabul edilmektedir.

Kıymetli Evrak Hukuku Avukatlık Hizmetleri

 • Kıymetli evrakın ziyaı sebebiyle iptal davası
 • Kıymetli evrak nedeniyle oluşan sebepsiz zenginleşme davası

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp