İş Hukuku

İş Hukuku Nedir?

İş hukuku iş, işçi ve işveren arasında meydana gelebilecek uyuşmazlıkları, işçinin haklarını, çalışma saatlerini, işçilik alacaklarını ve işverenin haklarını düzenleyen hukuk dalıdır.

İş Hukuku Avukatı

Antalya iş hukuku avukatı olarak avukatlık büromuzda görev yapan avukatlarımız, iş hukukunu ilgilendiren tüm konularda, müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

İş Hukuku

İşçi, İşveren ve İşyeri Nedir?

4857 sayılı İş Kanunu’na göre herhangi bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir. İşçiyi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiliği olan ya da tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşların tamamına işveren denir. İşverence mal ve hizmet üretmek nedeniyle işçinin beraber örgütlenerek faaliyet gösterdiği birimeyse işyeri denmektedir.

İşçi, İşveren ve İşyeri

İnsanlar ancak adaletle doyurulur. Emerson

İşverenin Borçları Nelerdir?

 • Ücret ödeme borcu
 • İşçinin kullanacağı araç, gereç ve donanımı hazır etme borcu
 • İşçiyi koruma borcu
 • Doğum izni borcu
 • Eşit davranma borcu
 • İşverenin oda ve yurt açma borcu

İşçinin Borçları Nelerdir?

 • Çalışma borcu
 • İşyeri kurallarına uyma borcu
 • Sadakat borcu

İşverenin Haklı Sebeple İş Sözleşmesini Fesih Hakkı Nedir?

İş Kanunu 25. Maddesinde yer alan hallerden en az bir tanesinin mevcut olması halinde işverence bildirim yapılmaksızın ve işçinin kıdem tazminatı ödenmeksizin derhal iş sözleşmesini feshedilebilmesidir. 25. Madde haklı sebeple fesih hallerini sağlık, zorlayıcı sebep, işçinin gözaltı veya tutukluluk halinin devamlılığıyla ahlak ve iyiniyete aykırılık şeklinde kategorize etmiştir.

İş Sözleşmesi

İhbar Tazminatı Nedir?

İş Kanunu 17. Maddesinde yer alan hükme göre belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçinin sözleşmesinin feshedilebilmesi için belirli sürelere göre bildirim yapılması gerekmektedir. Eğer kanunda sayılmış bu sürelere uygun bildirim yapılmadan işçinin iş akdi sona erdirilirse bildirim şartına uymayan tarafça belirtilen süreler uyarınca ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Yasada belirtilen asgari çalışma süresini tamamlamış işçinin iş akdinin yasada sayılan hallerden birisiyle son bulmasıyla işçiye ödenmesi gereken parasal miktara kıdem tazminatı denir. Kıdem tazminatı her durumda değil, yasadaki şartları taşıyan işçilere kıdemleri doğrultusunda ve son ücretleri dikkate alınarak ödenecektir. Burada işçinin en az 1 yıllık kıdeminin bulması gerekmektedir. İşçinin kendi isteği dışında iş akdinin işverence son verilmesi gerekmektedir. Ancak erkeğin zorunlu askerlik hizmeti nedeniyle ya da kadının evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalması hallerinde de kıdem tazminatı ödenecektir.

Mobbing Nedir?

İşyerinde işçinin sindirilmesi, taciz edilmesi veya rahatsız edilerek; işçinin işyerinden yıldırılmasına mobbing denir. Mobbing işçinin, işyerinde maruz kaldığı her türlü psikolojik baskıdır.

Mobbing

Sendika Nedir?

İşverenin ya da işçinin ayrı ayrı iş, kazanç, toplumsal ve kültürel olarak çıkarlarını korumak, yeni haklar getirip mevcut hakları geliştirmek maksadıyla yasal olarak kurulan birlikteliklere sendika denir.

İş Hukuku Avukatlık Hizmetleri

 • Hizmet sözleşmesinin hazırlanması
 • İhbar ve kıdem tazminatları davaları
 • İşe iade davası
 • Mobbing davası
 • Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izin haklarının kullandırılması ilişkin davalar
 • İşçi ve işyeri güvenliği adına danışmanlık hizmeti
 • İşçinin yaralanması, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davalar
 • İşverenin kusursuz sorumluluğu hallerine ilişkin davalar
 • Haklı sebeple fesih hallerine ilişkin davalar
 • Sendikal faaliyetlerle iş akdinin feshi davaları
 • Sendika mevzuatı hakkında danışmanlık hizmeti
 • Sosyal Güvenlik mevzuatı kapsamında yer alan uyuşmazlıkları çözümü
Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp