Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku Nedir?

Ticaret hukukunun bir dalı olan şirketler hukuku, ticari şirketlerin kurulması, bölünmesi, birleşmesi, devri, tasfiyesi ve biçim değiştirmesi gibi ticari şirketlere ilişkin hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır.

Şirketler Hukuku Avukatı

Antalya şirketler hukuku avukatı olarak avukatlık büromuzda görev yapan avukatlarımız, şirketler hukukunu ilgilendiren tüm konularda, müvekkillerine avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Şirketler Hukuku Nedir

Şirket Nedir?

İki ya da daha çok kişinin bir araya gelerek mallarını ve emeklerini ortak bir amaç uğruna bir sözleşme vasıtasıyla birleştirmelerine şirket nedir. Şirket kişi, sermaye, müşterek amaç, sözleşme ve müşterek çaba unsurlarını taşıyan bir yapılaşmadır.

Şirket Türleri Nelerdir?

  • Adi ortaklık (Adi Şirket), en az iki gerçek veya tüzel kişiyle kurulan şirketlerdir. Tüzel kişiliği bulunmayan ve kişilerin mallarını ortak bir amaç doğrultusunda birleştirmesidir.
  • Kollektif şirket, en az iki gerçek kişiyle kurulan şirketlerdir. Asgari sermaye zorunluluğu bulunmaz ve yalnızca gerçek kişinin ortaklıklarıyla kurulabilir. Ortakların şirketteki sorumlulukları kuruluş sözleşmesinde belirlenmiş esaslara göredir.
  • Anonim şirket, asgari 50 000 TL sermayeyle en az bir gerçek veya tüzel kişiyle kurulan şirkettir. Şirketin sermayesi paylara bölünmüştür ve paydaşların sermaye payları oranında sınırlanması söz konusudur.
  • Limited şirket, bir ya da daha çok gerçek veya tüzel kişiyle kurulan asgari 10 000 TL sermayeyle kurulan şirkettir. Ortakların sorumluluğu sermayeleriyle sınırlı olan şirket türüdür.
  • Komandit şirket, ticari bir işletmeyi ticari bir unvan altında işletmek için kurulmuş şirketlerdir. Şirket alacakları bakımından ortakların bir kısmının sınırlı sorumlu bir kısmının da sınırsız sorumlu olduğu şirket türüdür. Kuruluşunda herhangi bir asgari sermaye miktarı söz konusu değildir.

Kanunları sadece yargıçlar biliyorsa, o memlekette hukuk yok demektir. Herbert C. Hoover

Şirket Birleşmesi Nedir?

Yeni kurulma veya devralma şeklinde gerçekleştirilebilir. Yeni kuruluşla birleşmede birden fazla şirketin tasfiye edilmeden aktif ve pasif malvarlıklarıyla birlikte birleşerek yeni bir şirket oluşturmasına şirket birleşmesi denir. Devralma şeklinde birleşmeyse devrolunan şirket ve devralan şirkette, devrolunan şirketin hukuki varlığı son bularak malvarlığı tasfiyesi olmadan devralan şirkete geçmesidir.

Şirketin Tür Değiştirmesi Nedir?

Ticari bir şirketin mevcut hukuki varlığına son vermeden tür değiştirmesidir. Alacaklılar bakımındansa eski şirketin devamı niteliğinde olacak bir yapılaşmadır.

Şirketin Bölünmesi Nedir?

Ticari bir şirketin bölünmesi tam bölünme veya kısmi bölünme şeklinde iki farklı halde olabilir. Tam bölünme, bir ticari şirketin kendi malvarlığının tümünü kısım kısım bölerek hukuki varlığını sona erdirerek şirketlere ayrılmasıdır. Kısmi bölünme bir ticari şirketin kendi hukuki varlığını tamamen ortadan kaldırmayarak malvarlığının bir kısmını yeni meydana gelmiş bir şirkete aktarmasıdır.

Şirketler Hukuku Avukatlık Hizmetleri

  • Şirketlerin kurulması, bölünmesi, birleşmesi, devri, biçim değiştirmesi veya tasfiyesi hallerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti
  • Haksız rekabet davaları
  • İflas ve iflas erteleme davaları
  • Ortaklıktan ayrılma davaları
  • Şirketlerin alacak davaları

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp