Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Gayrimenkul Hukuku, kişi veya kurumlar arasında taşınmaz mallarla ilgili ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların giderilmesini konu alan bir hukuk dalıdır. Burada sözü geçen taşınmaz mallar konut, ev, apartman, bina, daire, arsa, tarla ve arazi gibi çeşitli gayrimenkullerdir.

Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Gayrimenkul hukuku avukatı gayrimenkul sahiplerine taşınmaz malların devredilmesi veya yönetimi ile ilgili tüm konularda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Antalya gayrimenkul hukuku avukatı olarak görev yapan, gayrimenkul hukuku mevzuatına hâkim ve bu alanda sayısız dava tecrübesine sahip avukatlarımız, yerli ve yabancı gayrimenkul sahiplerine taşınmaz malların satın alınması, satışının yapılması veya kiralanması konularında hizmet vermektedir.

Mevzuat anlamında gayrimenkul avukatı şeklinde herhangi bir avukatlık türü tanımlanmamıştır. Bu nedenle gayrimenkul avukatı adı altında yapılan tanımlamalar ya da bir avukatın kendisini bu şekilde tanıtması gerçeklikle bağdaşmayarak yasaya aykırı olacaktır. Gayrimenkul avukatı tabiri daha çok halk arasında kullanılan bir tabir olarak karşımıza çıkan bir husustur. Türkiye’de avukatlık mesleğini sürdüren kişiler her türlü dava veya işi takip edebilme yetkisine sahiptir. Yasal olarak da herhangi bir branşın seçilerek o branşta uzmanlaşma zorunluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla branşlar üzerinden avukatların unvan almaları mümkün olmayacaktır. Ancak halkın nazarında taşınmazları konu alan davalara giren avukatlar gayrimenkul avukatı şeklinde isimlendirilmektedir.

Yasal olarak sanığın temsilini gerektiren ceza davaları hariç olmak üzere diğer davaların tümü için avukat tutulması zorunluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla gayrimenkul davaları için de avukat tutmak gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Taraflar kendileri davalarını açıp bu davaları takip edebileceklerdir. Ancak taşınmazı konu eden gayrimenkul davaları birçok teknik özelliği içinde barındıran davalardır. Bu nedenle tarafların yapabileceği en küçük usül hatası bile davanın usülden kaybedilmesine neden olabilecektir. Taşınmaz davalarının önemi ve içinde barındırdıkları teknik unsurlar nedeni ile profesyonel anlamda hukuki yardımın alınması davanın açılması veya takibi esnasında tarafların muhtemelen yapacakları hataların ya da ihmallerin ortadan kalkmasına neden olacaktır. Genel olarak taşınmaz davaları Asliye Hukuk Mahkemeleri'nde yazılı yargılama şeklinde görülen davalardır. Bu yüzden yargılama esnasında usüle dikkat edilmediği hallerde hak kaybının yaşanması kuvvetle muhtemel olacaktır.

Adaletsizliğin en büyüğü adil olmayıp adil gibi görünmektir. Platon

Antalya Gayrimenkul Hukuku Avukatı

Gayrimenkul Hukuku Davaları

Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapu kaydı gerçeği yansıtmıyorsa, yani tapu kaydı kanuna aykırı olarak düzenlenmişse, tapu kaydı usülsüz ya da yolsuz yolla düzenlenmişse açılan ve tapudaki kayıtların gerçek hak sahibine geçirilmesi için açılan dava tapu iptali ve tescil davası olarak adlandırılır. Mülkiyet hakkına dayanılarak açılan davalardır. Tapu iptali ve tescil davası tapuda malik olarak görünen kişiye açılacak bir davadır. Herhangi bir zaman aşımı süresine tabi değildir.

El Atmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men-i) Davası

Malikin mülkiyet hakkından doğan yetkisini kullanmasını veya yetkisinden dilediği şekilde yararlanmasını engelleyen, bir hakka dayanmadan ortaya çıkan müdahalelere karşı saldırının önlenmesi adına açılan davaya el atmanın önlenmesi davası denir. Mülkiyet hakkına sahip kişilerce açılabilecektir. Haksız bir müdahale söz konusu olmalıdır. Herhangi bir zaman aşımına tabi değildir.

Ecrimisil (Haksız İşgal Tazminatı) Davası

Bir taşınmazın sahibinin rızası dışında, kötü niyetli kişi tarafından işgal edilerek kullanılması neticesinde doğan zararının tazmini için açılacak olan davaya ecrimisil davası denir. Haksız işgal neticesinde doğan zararın mevcut olması gerekmektedir. Kullanım nedeniyle yıpranma, oluşan zarar veya taşınmaz sahibinin elde edemediği kar dolayısıyla uğradığı zarar olması gerekir. Davanın açılabilmesi için 5 yıllık zaman aşımı söz konusudur.

Şufa (Önalım Hakkı) Davası

Paylı mülkiyette bir paydaşın payını satmasında ilk olarak üçüncü kişiler yerine paydaşlara satın alma hakkı veren hakka önalım hakkı denir. Gayrimenkulün paydaşı olan kişi paydaş taşınmazı satın alan üçüncü kişiye karşı önalım hakkı davası açabilir. Eğer noterce paydaşlara yapılmış bir bildirim söz konusuysa 3 aylık, bildirim yoksa satıştan itibaren 2 yıllık süreye tabidir.

İzale-i Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası

Taşınır veya taşınmaz mal üzerinde paylı veya elbirliğiyle mülkiyet varsa ortaklar arasındaki paydaşlığın sona erdirilip bireysel mülkiyete geçişini sağlayan davaya ortaklığın giderilmesi davası denir.

Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Davası

Bir kişinin mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak nedeniyle yaptığı karşılıksız kazandırmaları satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi göstererek mirasçılarından mal kaçırabilir. Yani miras bırakanın gerçekteki amacı satış değil bağışlama sözleşmesidir. Burada bir sözleşmenin mevcut olması gerekir. Muvazaa anlaşması olmalı yani üçüncü kişileri/mirasçıları aldatmak amacıyla gerçekle uyuşmayan iradelerinin görünüşte gerçerli olmasına karşın kendi aralarında bir geçerliliği olmayarak hüküm ifade etmemesidir. Mirasçıları aldatma amacı olmalıdır. Gizli bir sözleşme olmalıdır. Gizli sözleşme ise aslında bağışlama olan miras bırakının iradesinin satış sözleşmesi ardına gizlenmesidir. Herhangi bir süreye tabi değildir. Miras bırakanın ölmüyle açılabilecektir.

Tezyid-i Bedel (Kamulaştırma) Davası

Kamulaştırma, kişiye ait bir taşınmazın kamu hizmetinde kullanılmak üzere devlet tarafından satın alınmasıdır. Kamulaştırma esnasında satış bedelinin az bulunularak bu bedelin arttırılması için açılan davaya tezyid-i bedel veya kamulaştırma davası denir.

Gayrimenkul Hukuku Avukatlık Hizmetleri

 • Tapu İptal ve Tescil Davası avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti
 • El Atmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men-i) Davası avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti
 • Ecrimisil Davası (Haksız İşgal Tazminatı) avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti
 • Şufa (Önalım) Hakkı Davası avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti
 • İzale-i Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası
 • Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Davası avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti
 • Tezyid-i Bedel (Kamulaştırma) Davası avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti
 • İmar Plan Değişikliği hukuki danışmanlık hizmetleri
 • Yabancı uyruklu kişilerin mülk edinmesinde hukuki danışmanlık hizmetleri
 • Taşınmazlarda alım ve satım süreçlerindehukuki danışmanlık hizmetleri
 • Gayrimenkul kira sözleşmelerinin hazırlanması
 • Gayrimenkul kira sözleşmelerinin fesih edilmesi
Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp