Makaleler

TİCARİ DEFTERLER

Tacirlerin tutmakla yükümlü olduğu ve ismen belirtilmiş defterler; yevmiye defteri, büyük defter (defter-i kebir),envanter defteridir. İşletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan pay defteri,yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defterleri de ticari defter olarak kabul edilmiştir.

PAYLI MÜLKİYETTE KANUNİ ÖNALIM HAKKI

PAYLI MÜLKİYETTE KANUNİ ÖN ALIM HAKKI

Yasal ön alım hakkı, paylı malik olanlara paydaşlardan herhangi birinin payının bir kısmını
veya tamamını üçüncü kişiye satması halinde bu hisseyi aynı satış şartlarıyla alma hakkı
verir

Genel ve Nispi Boşanma Sebepleri

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI

Evli tarafların yaşamış oldukları olaylardan dolayı evliliği sonlandırmasını sağlayan kurum boşanmadır. Boşanma "Tarafların veya taraflardan birinin Türk Medeni Kanunun'da belirtilen bir sebeple açtığı dava sonucunda hakimin verdiği hükümle evlilik birliğine son verilmesi” olarak tanımlanabilir.

  • ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ

1-ZİNA

TMK madde 161: Eşlerden biri zina yaparsa, diğer eş boşanma davası açabilir. Dava açmaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina fiilinin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Zina fiilinin affedilmesi durumunda tarafın dava hakkı artık bulunmaz Evlilik birliği içinde zinanın varlığından bahsedebilmek için eşlerden birinin evlilik dışı cinsi münasebette bulunması aranan kanuni şartlardır.Zina, hâkim boşanmaya karar vermek zorunda olduğu mutlak bir boşanma sebebidir. Zinada dava hakkının düşmesi iki durumda olur.Bunlar yasada ifade edilen hak düşürücü sürenin bitmesi ve affetmektir.

2-PEK KÖTÜ MUAMELE,ONUR KIRICI DAVRANIŞ VEYA HAYATA KAST

TMK madde 162: Eşlerden birinin diğerinin yaşamına kastetmesi veya kendisine pek kötü davranması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan tarafın boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden eşin artık dava hakkı bulunmaz. Hayata kast, diğer tarafı fiilen öldürmeye teşebbüs şeklinde veya diğer eşi intihara teşvik etme şeklinde olabilir. Kötü muamele bir eşin, diğer eşin vücut bütünlüğüne ve sağlığına yönelik saldırılarıdır. Aç bırakarak eşi cezalandırma, diğer eşin özgürlüğünü kısıtlama gibi örnekler kötü muameleye örnek verilebilir. Evli taraflardan birinin diğer tarafa karşı hakarette bulunması, onu küçük düşürmesi de onur kırıcı davranış olarak değerlendirilmektedir.

3-HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME VE KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SUÇLAR İŞLEME

TMK madde 163: Eşlerden birinin küçük düşürücü bir suç işlemesi veya haysiyetsiz bir hayat sürmesi ve bu sebeplerden dolayı kendisiyle birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş boşanma davasını her zaman açabilir. Küçük düşürücü bir suçun evlilik birliği içinde gerçekleşmesi gerekir. Suçun küçük düşürücü olup olmadığı toplumun bakış açısına göre belirlenmektedir. Dolandırıcılık, cinsel saldırı, hırsızlık gibi suçlar küçük düşürücü suç sayılmaktadır. Sürekli sarhoş olup gezmek, kumar oynamak, genel ev işletmek gibi eylemler de haysiyetsiz hayat sürmenin örneğidir.

4-TERK ETME

TMK madde 164: Taraflardan biri, evlilik birliğinin kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirmemek amacıyla diğer tarafı terk etmesi veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmemesi halinde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam ediyorsa ve istem üzerine hâkim tarafından yapılan ihtardan sonuç alınmamış ise, terk edilen tarafın, boşanma davası açma hakkı vardır. Diğer tarafı haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmesini engelleyen veya ortak konutu terk etmeye zorlayan eş de terk etmiş kabul edilir. Terk etme sebebinden bahsedebilmek için terk eden tarafın evliliğin kendisine yüklediği yükümlülükleri ve sorumlulukları yerine getirmeme amacında olması gerekir. İş için herhangi bir yere gitme, askere gitme gibi durumlar terk etme sebebinin içinde değildir. 5- AKLİ MELEKELERİN YERİNDE OLMAMASI TMK madde 165: Taraflardan birinin akıl hastası olmasından dolayı ortak hayat diğer taraf için çekilmez olursa, hastalığın geçmesinin imkanı bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi şartıyla bu eş boşanma davası açar. Bu konuda dikkat edilmesi gerektiren en önemli nokta boşanma davasının açıldığı zamanda bu hastalığın var olması gerekir. Evlilik birliğindeki ortak hayatın diğer taraf açısından çekilmez hale gelip gelmediğine hakim karar verir.

B- GENEL BOŞANMA SEBEPLERİ

1- EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI

TMK madde 166: Evlilik birliğinin getirdiği ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılırsa, taraflardan her biri boşanma davası açabilir. Yukarıdaki fıkrada sayılan hallerde, davacı tarafın kusuru daha ağır ise, davalı tarafın açılan davaya itiraz etme hakkı vardır. Davalı tarafın bu itirazı, hakkın kötüye kullanılmasına giriyorsa ve evlilik birliğinin devam etmesi davalı taraf ve çocuklar açısından korunmaya değer bir fayda sağlamıyorsa boşanma kararı verilebilir. Bu kanun hükmüne göre, ortak hayatı sürdürme taraflar için çekilemeyecek dereceye gelmiş ve evlilik birliğini temelinden sarsmışsa, bu durum boşanma davası için sebeptir. Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenen bu boşanma sebebinin mevcut olup olmadığını hâkim takdir etmektedir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle dava açmak için kusur bulunmak zorunda değildir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında her iki taraf kusursuz da olabilir ve bu halde de dava açılabilir. Ancak bu, kusurun önemsiz olduğu göstermez. Çünkü davalı tarafın, davacı tarafın daha kusurlu olduğunu ileri sürmesi de dava sonunda verilecek kararda etkili olabilmektedir. Karşılıklı kusurun var olması, kusurun ağırlığı dava hakkı yönünden önemlidir.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeni İle Boşanma Davası

Şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma davası, evlilik birliği devam ederken tarafların ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek şekilde temelinden sarsılması halinde kusursuz veya daha az kusurlu eşin diğer eşe açtığı bir çekişmeli boşanma davasının türüdür. Genel olarak evlilik birliğinin temelinden sarsılması veya çekişmeli genel boşanma davası şeklinde adlandırılmaktadır.

Muvazaa ile Mirastan Mal Kaçırma

Muvazaa, tarafların üçüncü kişileri aldatma kastı ile aralarında gerçekteki iradelerine uymayan, görünüş olarak geçerli olmasına rağmen, kendi aralarında hüküm doğurmayan bir sözleşme konusunda anlaşmalarını ifade eden bir kavramdır.

Eşlerin Paylı Mülkiyeti

Taşınır ya da taşınmaz bir eşya üzerinde bu mala ilişkin olarak hak sahibine kullanma, yararlanma ve tasarruf etme yetkisi veren mülkiyet hakkı tek kişi de olabileceği gibi birden fazla kişide de olabilir. Burada eşlerin paylı mülkiyetinden söz edilir.

Bilirkişi

Ceza yargılamasına konu olan uyuşmazlıklara ilişkin meselenin çözümlenmesi uzmanlık, teknik veya özel bilgiyi gerektirdiği hallerde başvurulan usul hukuku kurumuna bilirkişi denir.

Yalan Yere Yemin Suçu

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 275. Maddesinde düzenlenmiş bir husustur. İlgili maddeden bahisle yalan yere yemin suçunun vücut bulabilmesi için, hukuk davalarında eğer davalı veya davacı taraflardan herhangi birisi yalan yere yemin etmesi gerekmektedir.

Gayrimenkul Alımı ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk vatandaşlığı yetkili makama başvurma yoluyla kazanılabilir.

Yabancı Uyruklu Eşten Boşanma

Yabancılık unsuru taşıyan birisiyle evlenen bireylerin boşanmasında da davanın Türkiye’de açılabilmesi mümkün olacaktır.