PERİK AVUKATLIK BÜROSU

Avukat Serdal Perik
Antalya Boşanma Avukatı / Antalya Aile Hukuku Avukatı

Yerleşik olarak Antalya'da bulunan Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık büromuz, kişi ve kurumların haklarının korunmasında önemli yer tutan Hukuk alanında hizmet vermektedir. Hukuk, gelişen ve değişen yaşantımızın en önemli parçalarından biridir. Problemler yaşanmadan ve sorunlar ortaya çıkmadan önce doğru hukuki adımların atılması gerekmektedir. Uyuşmazlıkların çözümünde hayati yer tutan doğru yaklaşımlarla daha hızlı ve etkili çözümler üretilebilmektedir. Perik Avukatlık Bürosu sahip olduğu sorumluluk bilinci, geniş bakış açısı ve hukuk alanında kazanmış olduğu örnek teşkil edecek deneyimlerle hizmetlerini sürdürmektedir.

Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan herşey onun etrafında döner. Konfüçyüs

Antalya Perik Avukatlık Bürosu aile hukuku ve icra ve iflas hukuku başta olmak üzere ceza hukuku, gayrimenkul hukuku, ticaret hukuku, miras hukuku, şirketler hukuku, fikri ve sınai haklar hukuku, milletlerarası özel hukuk, kıymetli evrak hukuku, iş hukuku ve tazminat hukuku alanlarında profesyonel avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Antalya Aile Hukuku

Müvekkillerimizin hukuki boyutta iş analizi ve takipleri, profesyonel ekibimizde yer alan avukatlarımız tarafından titizlikle yürütülmektedir. Yerli müvekkillerimizin yanı sıra yabancı müvekkillerimiz için de hukukun her alanında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Avukatlık büromuz, Almanya Federal Cumhuriyeti Antalya Konsolosluğu tarafından referans avukatlık bürosu olarak tanımlanmıştır.

Perik Avukatlık Bürosu anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarına yönelik, ileri seviyede Almanca bilen avukatıyla tazminat, velayet, mal rejiminin tasfiyesi ve nafaka gibi konular başta olmak üzere her türlü konuda yabancı uyruklu kişilere avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gayrimenkul hukuku geniş ve kapsamlı bir hukuk dalıdır. Avukatlık büromuz, Almanca bilen güvenilir avukatımızla, yabancı uyruklu kişilerin gayrimenkul alımları, satımları, ipotek ve rehin tesisi gibi konularda gayrimenkul hukukunda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Avukatlık ofisimiz, Antalya Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesinde bulunmaktadır. Web sitemizde yer alan iletişim bilgilerimizden bizlere ulaşabilir, ziyaret edebilir veya aklınıza takılan sorular için iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.

ÇALIŞMA ALANLARI

Aile Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Miras Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Milletlerarası Özel Hukuk

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Ticaret Hukuku

Şirketler Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku

Ceza Hukuku

İş Hukuku

Tazminat Hukuku

MAKALELER

TİCARİ DEFTERLER

Tacirlerin tutmakla yükümlü olduğu ve ismen belirtilmiş defterler; yevmiye defteri, büyük defter (defter-i kebir),envanter defteridir. İşletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan pay defteri,yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defterleri de ticari defter olarak kabul edilmiştir.

PAYLI MÜLKİYETTE KANUNİ ÖNALIM HAKKI

PAYLI MÜLKİYETTE KANUNİ ÖN ALIM HAKKI

Yasal ön alım hakkı, paylı malik olanlara paydaşlardan herhangi birinin payının bir kısmını
veya tamamını üçüncü kişiye satması halinde bu hisseyi aynı satış şartlarıyla alma hakkı
verir

Genel ve Nispi Boşanma Sebepleri

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI

Evli tarafların yaşamış oldukları olaylardan dolayı evliliği sonlandırmasını sağlayan kurum boşanmadır. Boşanma "Tarafların veya taraflardan birinin Türk Medeni Kanunun'da belirtilen bir sebeple açtığı dava sonucunda hakimin verdiği hükümle evlilik birliğine son verilmesi” olarak tanımlanabilir.

  • ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ

1-ZİNA

TMK madde 161: Eşlerden biri zina yaparsa, diğer eş boşanma davası açabilir. Dava açmaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina fiilinin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Zina fiilinin affedilmesi durumunda tarafın dava hakkı artık bulunmaz Evlilik birliği içinde zinanın varlığından bahsedebilmek için eşlerden birinin evlilik dışı cinsi münasebette bulunması aranan kanuni şartlardır.Zina, hâkim boşanmaya karar vermek zorunda olduğu mutlak bir boşanma sebebidir. Zinada dava hakkının düşmesi iki durumda olur.Bunlar yasada ifade edilen hak düşürücü sürenin bitmesi ve affetmektir.

2-PEK KÖTÜ MUAMELE,ONUR KIRICI DAVRANIŞ VEYA HAYATA KAST

TMK madde 162: Eşlerden birinin diğerinin yaşamına kastetmesi veya kendisine pek kötü davranması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan tarafın boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden eşin artık dava hakkı bulunmaz. Hayata kast, diğer tarafı fiilen öldürmeye teşebbüs şeklinde veya diğer eşi intihara teşvik etme şeklinde olabilir. Kötü muamele bir eşin, diğer eşin vücut bütünlüğüne ve sağlığına yönelik saldırılarıdır. Aç bırakarak eşi cezalandırma, diğer eşin özgürlüğünü kısıtlama gibi örnekler kötü muameleye örnek verilebilir. Evli taraflardan birinin diğer tarafa karşı hakarette bulunması, onu küçük düşürmesi de onur kırıcı davranış olarak değerlendirilmektedir.

3-HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME VE KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SUÇLAR İŞLEME

TMK madde 163: Eşlerden birinin küçük düşürücü bir suç işlemesi veya haysiyetsiz bir hayat sürmesi ve bu sebeplerden dolayı kendisiyle birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş boşanma davasını her zaman açabilir. Küçük düşürücü bir suçun evlilik birliği içinde gerçekleşmesi gerekir. Suçun küçük düşürücü olup olmadığı toplumun bakış açısına göre belirlenmektedir. Dolandırıcılık, cinsel saldırı, hırsızlık gibi suçlar küçük düşürücü suç sayılmaktadır. Sürekli sarhoş olup gezmek, kumar oynamak, genel ev işletmek gibi eylemler de haysiyetsiz hayat sürmenin örneğidir.

4-TERK ETME

TMK madde 164: Taraflardan biri, evlilik birliğinin kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirmemek amacıyla diğer tarafı terk etmesi veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmemesi halinde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam ediyorsa ve istem üzerine hâkim tarafından yapılan ihtardan sonuç alınmamış ise, terk edilen tarafın, boşanma davası açma hakkı vardır. Diğer tarafı haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmesini engelleyen veya ortak konutu terk etmeye zorlayan eş de terk etmiş kabul edilir. Terk etme sebebinden bahsedebilmek için terk eden tarafın evliliğin kendisine yüklediği yükümlülükleri ve sorumlulukları yerine getirmeme amacında olması gerekir. İş için herhangi bir yere gitme, askere gitme gibi durumlar terk etme sebebinin içinde değildir. 5- AKLİ MELEKELERİN YERİNDE OLMAMASI TMK madde 165: Taraflardan birinin akıl hastası olmasından dolayı ortak hayat diğer taraf için çekilmez olursa, hastalığın geçmesinin imkanı bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi şartıyla bu eş boşanma davası açar. Bu konuda dikkat edilmesi gerektiren en önemli nokta boşanma davasının açıldığı zamanda bu hastalığın var olması gerekir. Evlilik birliğindeki ortak hayatın diğer taraf açısından çekilmez hale gelip gelmediğine hakim karar verir.

B- GENEL BOŞANMA SEBEPLERİ

1- EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI

TMK madde 166: Evlilik birliğinin getirdiği ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılırsa, taraflardan her biri boşanma davası açabilir. Yukarıdaki fıkrada sayılan hallerde, davacı tarafın kusuru daha ağır ise, davalı tarafın açılan davaya itiraz etme hakkı vardır. Davalı tarafın bu itirazı, hakkın kötüye kullanılmasına giriyorsa ve evlilik birliğinin devam etmesi davalı taraf ve çocuklar açısından korunmaya değer bir fayda sağlamıyorsa boşanma kararı verilebilir. Bu kanun hükmüne göre, ortak hayatı sürdürme taraflar için çekilemeyecek dereceye gelmiş ve evlilik birliğini temelinden sarsmışsa, bu durum boşanma davası için sebeptir. Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenen bu boşanma sebebinin mevcut olup olmadığını hâkim takdir etmektedir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle dava açmak için kusur bulunmak zorunda değildir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında her iki taraf kusursuz da olabilir ve bu halde de dava açılabilir. Ancak bu, kusurun önemsiz olduğu göstermez. Çünkü davalı tarafın, davacı tarafın daha kusurlu olduğunu ileri sürmesi de dava sonunda verilecek kararda etkili olabilmektedir. Karşılıklı kusurun var olması, kusurun ağırlığı dava hakkı yönünden önemlidir.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeni İle Boşanma Davası

Şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma davası, evlilik birliği devam ederken tarafların ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek şekilde temelinden sarsılması halinde kusursuz veya daha az kusurlu eşin diğer eşe açtığı bir çekişmeli boşanma davasının türüdür. Genel olarak evlilik birliğinin temelinden sarsılması veya çekişmeli genel boşanma davası şeklinde adlandırılmaktadır.

İLETİŞİM FORMU

Hukuki konularda destek almak ve sorularınızı bize iletmek için lütfen formu eksiksiz doldurunuz.